Back to PageOne  Photo Album Page 7      WB01511_2.gif (114 bytes) Index   WB01512_.gif (115 bytes)

confletcher1915.jpg (66301 bytes) 1916-825 -30hp12 pass.jpg (43337 bytes) 1913-88.jpg (53900 bytes)
allen blazick's 1912 stanley model 88.jpg (40507 bytes) Carl Amsley's 1923 model 740 Stanley  Mt. Wagon.jpg (27861 bytes) frank hix's 1913 stanley model 810 mt. wagon.jpg (43291 bytes)